Muzis praktijk voor muziektherapie
Home > Voor Wie? > Welke Problemen

Bij welke problemen sluit muziektherapie aan?

De doelgroepen van Muzis bestaan uit kinderen, adolescenten en volwassenen met gedragsproblemen die veelal worden veroorzaakt door problemen op sociaal-emotioneel of cognitief gebied.

Probleemgedrag, kan een belemmering of bedreiging vormen voor de ontwikkeling op allerlei gebieden (sociaal-emotioneel, cognitief, psychisch en lichamelijk). Ook kan het probleemgedrag de omgang met anderen en het dagelijkse functioneren (thuis, op school, in de maatschappij), voor de persoon zelf en voor zijn/haar omgeving bemoeilijken.

Muzis is bekend en gewend behandelingen uit te voeren rond verschillende soorten probleemgedrag:

Problemen die voortkomen uit een onderliggende stoornis, zoals:

 • Autisme Spectrum Stoornis (waaronder Asperger, PDD-NOS)
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Verstandelijke beperking
 • Depressies
 • Agressieregulatiestoornissen
 • Negatieve psychotische symptomen
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen van tijdelijke aard

Aandoeningen op neurologisch gebied. Te denken valt aan:
 • CVA, NAH, Parkinson
 • Motorische problemen
 • Spraak- en taalproblemen
 • Executieve functieproblemen

Gedragsproblemen die zijn ontstaan tijdens de ontwikkeling:

 • Verstoorde rouwverwerking
 • Hechtingsproblematiek
 • Pesten/gepest worden
 • Problemen naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis
Website Design: Leonie Krol en Bert Müller